OMEGA24

 

Biuro Rachunkowe

 

Ubezpieczenia

 

 

księgowość Piaseczno

OMEGA24

Biuro rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

 

 

KONTAKT >

Ubezpieczenie  od utraty dochodu 

dla księgowych

Zapytaj o ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego

 

 

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE

 

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego jest obowiązkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z limitem 10 tys. euro na każde zdarzenie.

 

Obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością wyłącznie w zakresie czynności opisanych w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości tj.:

 

  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

  • sporządzanie sprawozdań finansowych

  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

 

 

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

 

  • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

  • wyrządzonych przez ubezpieczonego, który przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, chyba że szkoda została wyrządzona w związku z prowadzoną działalnością w czasie, w którym ubezpieczony spełniał te warunki;

  • polegających na zapłacie kar umownych;

 

 

 

OC dobrowolne