OMEGA24

 

Biuro Rachunkowe

 

Ubezpieczenia

 

 

księgowość Piaseczno
10 marca 2021

 

W rozliczeniu PIT za 2020 r. podatnik może skorzystać z ulg podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. Rozliczający się na PIT-36, PIT-37 ma możliwość odliczyć między innymi ulgę na dzieci.

 

Ulga na dzieci przysługuje rodzicom, opiekunom, rodzicom zastępczym posiadającym władzę rodzicielską oraz faktycznie wychowują i sprawują pieczę nad dzieckiem (jego majątkiem). 

Ulgę rozlicza się składając roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37.

 

 

Posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), podobnie jak utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów, nie wystarcza do zastosowania ulgi.

Prawo do odliczenia ulgi przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe. Jeżeli w miesiącu nastąpiła zmiana prawa do władzy rodzicielskiej lub opieki i przejdzie ona na inną osobę - można ustalać limit dzienny ulgi, dzieląc limit miesięczny przez 30 dni

 

 

Ulga przysługuje:

 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,

 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

 • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089,00 zł.

 

 

Przykład 1

Pani Barbara wychowuje dwoje dzieci. Jedno z nich w tym roku ukończy 18 lat, przy czym jest uczniem liceum. Przez cały rok dziecko dorywczo pracowało i do chwili uzyskania pełnoletności uzyskało dochody w wysokości 4000,00 zł, a po ukończeniu 18 lat 2000,00 zł. Roczne dochody wyniosły 6000,00 zł. Wniosek Pani Barbara skorzysta z ulgi, dochody uzyskane przez pełnoletnie dziecko wyniosły 2000,00 zł, tj. nie przekroczyły limitu – 308,00 zł.

 

Przykład 2

Pan Kazimierz jest ojcem dwójki pełnoletnich dzieci, które w tym roku ukończyły naukę w szkole wyższej. Po zakończeniu nauki dzieci podjęły pracę zarobkową, a ich roczne dochody wyniosły po 5500,00 zł. Pan Kazimierz chce skorzystać z ulgi za miesiące, w których dzieci studiowały i nie pracowały. Wniosek Panu Kazimierzowi ulga nie przysługuje, gdyż roczne dochody pełnoletnich dzieci przekroczyły limit 3089,00 zł. Nie ma przy tym znaczenia, że dochody te zostały uzyskane po zakończeniu nauki.

 

 

Osoba zamierzająca kontynuować naukę nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się. W związku z tym, w przypadku:

 

 • ucznia kontynuującego naukę w szkole, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego

 • maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje łącznie z miesiącami wakacyjnymi

 • maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego

 • studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie), ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został zakwalifikowany na studia magisterskie

 • studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki ulga przysługuje do października włącznie.

 

 

Przykład

Państwo Wiśniewscy wychowują dwoje dzieci. Jedno z nich w tym roku ukończyło studia licencjackie i nie kontynuuje nauki. Uzyskało dochody w wysokości 2500,00 zł (dochody są zatem niższe od kwoty 3089,00 zł). Drugie dziecko jest uczniem szkoły podstawowej.

Wniosek

Łączna kwota odliczenia wyniesie 2038,74 zł (10 × 92,67 zł = 926,70 zł czyli kwota odliczenia na pierwsze dziecko [ulga przysługuje do października włącznie] oraz 12 × 92,67 zł = 1112,04 zł czyli kwota odliczenia na drugie dziecko).

 

 

Wysokość ulgi wynosi:

 • na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

 • na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),

 • na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),

 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700,00 zł).

 

 

 

Limity dochodu:

 • Dla osoby samotnie wychowującej 1 dziecko górna granica dochodów to 112 00,000 zł

 • Górna granica wspólnych dochodów małżonków będących rodzicami, rodzicami zastępczymi lub opiekunami prawnymi wspólnie wychowującymi 1 dziecko to 112 000,00 zł

 • Dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim wychowującego 1 dziecko wspólnie z drugim rodzicem górna granica dochodu to

     56 000 zł

 • Nie ma limitu dochodów dla osób wychowujących dwoje i więcej dzieci.

 

 

Przykład 1

Państwo Kowalscy pozostający w związku małżeńskim w maju zostali rodzicami. Ich łączne dochody wyniosły 70 000,00 zł.

Wniosek

Kwota ulgi wyniesie 741,36 zł (8 × 92,67 zł).

 

 

Przykład 2

Pani Iwona i Pan Ryszard w kwietniu zostali rodzicami. W czerwcu zawarli związek małżeński. Pani Iwona uzyskała w roku podatkowym dochody w wysokości 50 000,00 zł, a jej małżonek 80 000,00 zł.

Wniosek

Kwota ulgi wyniesie 834,03 zł (9 × 92,67 zł).

Małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku podatkowego, zatem przy ustalaniu prawa do ulgi należy uwzględnić limit dochodu w wysokości

56 000,00 zł w odniesieniu do każdego z rodziców. Z ulgi może skorzystać wyłącznie Pani Iwona, bowiem jej roczne dochody mieszczą się w limicie uprawniającym do odliczenia.

 

 

Przykład 3

Państwo Stachurscy wychowywali wspólnie małoletniego syna i byli małżeństwem do czerwca (w czerwcu jeden z małżonków zmarł). Roczne dochody drugiego z małżonków wyniosły 110 000,00 zł.

Wniosek

Drugi z małżonków jako osoba samotnie wychowująca dziecko ma prawo do ulgi. Jego roczne dochody nie przekroczyły kwoty 112 000,00 zł. Ulga wyniesie 1112,04 zł, jeżeli podatnik wychowywał małoletniego syna przez cały rok podatkowy.

 

 

Przykład 4

Państwo Dąbrowscy wychowują małoletnie bliźniaki. W lipcu rodzina powiększyła się o kolejne dziecko.

Wniosek

Odliczenie wyniesie 3224,10 zł (2 × 1112,04 zł = 2224,08 zł czyli ulga z tytułu wychowywania bliźniaków oraz 6 × 166,67 zł = 1000,02 zł czyli ulga z tytułu wychowywania trzeciego dziecka).

 

 

Przykład 5

Dochody Państwa Jaworskich wyniosły 160 000,00 zł. Mają wspólnie jedno obecnie siedmioletnie dziecko, ale Pan Jaworski jest również ojcem trójki dzieci z poprzedniego związku, które z nim mieszkają. Dzieci te obecnie studiują i nie uzyskują żadnych dochodów. Matka natomiast nie utrzymuje kontaktu z dziećmi, jak również nie płaci alimentów.

Wniosek

Pani Jaworskiej nie przysługuje prawo do ulgi, bowiem jest rodzicem tylko jednego dziecka. Pan Jaworski, jako ojciec czwórki dzieci nie jest objęty tym warunkiem. Odliczy on ulgę na troje dzieci z poprzedniego związku: po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie oraz 2700,00 zł na siedmioletnie dziecko z obecnego związku. Łącznie odliczy 6924,12 zł.

 

 

Jeśli podatek nie umożliwia odliczenia całej ulgi, która przysługuje podatnikowi — można otrzymać kwotę ulgi, której nie można wykorzystać. Jest to kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Należy pamiętać jednak, że kwota, jaką można otrzymać, jest ograniczona i nie może przekroczyć zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Zwracana przez urząd skarbowy kwota niewykorzystanej ulgi jest objęta zwolnieniem podatkowym. Oznacza to, że nie trzeba jej wykazywać w zeznaniu podatkowym.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przez podatnika od przychodów objętych ulgą dla młodych  uwzględnia się przy ustalaniu kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci. W konsekwencji, jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyskał wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych  i nie płaci podatku dochodowego (bo nie uzyskał innych przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej) ma prawo do zwrotu z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłacił z własnych środków od przychodów objętych ulgą dla młodych.

 

 

Przykład 1

Pani Katarzyna przez cały rok samotnie wychowywała dwoje dzieci. W złożonym zeznaniu podatkowym od podatku odliczyła tylko 700,00 zł. Kwota niewykorzystanej ulgi wyniosła 1524,08 zł (2224,08 zł kwota ulgi na dwoje dzieci – 700,00 zł kwota odliczona od podatku). Podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jakie zostały zapłacone od jej dochodów wyniosły 4733 zł.

Wniosek

Pani Katarzyna otrzyma dodatkowo całą kwotę niewykorzystanej ulgi, tj. 1524,08 zł.

 

 

Przykład 2

Państwo Agnieszka i Paweł Nowakowscy byli małżeństwem. Wspólnie wychowywali troje małoletnich dzieci. Małżonka pod koniec roku, po urlopie wychowawczym wróciła do pracy. Niestety małżonek w tym samym roku zmarł tragicznie. Pani Agnieszka, chcąc jak najszybciej uzyskać zwrot nadpłaconego podatku już w połowie lutego złożyła zeznanie podatkowe, w którym odliczyła 540,00 zł z tytułu ulgi na dzieci. Przysługująca kwota ulgi na troje dzieci wynosi 4224,12 zł. Kwota niewykorzystanej ulgi wyniosła zatem 3684,12 zł.

Wniosek

Pani Agnieszka skorzystała ze szczególnej regulacji przewidywanej w przypadku śmierci jednego z małżonków, złożyła zeznanie podatkowe wraz z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów. Obliczając kwotę niewykorzystanej ulgi Pani Agnieszka uwzględniła podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pobrane od wynagrodzenia zmarłego męża. Łączna kwota składek małżonków wyniosła w sumie 4365,00 zł. Pani Agnieszka otrzymała z urzędu skarbowego całą kwotę niewykorzystanej ulgi, która wyniosła 3684,12 zł.

 

 

Jeśli jesteś w związku małżeńskim dostaniesz z małżonkiem jedną ulgę.

• jeśli składacie wspólne zeznanie podatkowe – wpiszcie ulgę na każde dziecko

• jeśli składacie zeznania podatkowe oddzielnie – ustalcie, w jakich proporcjach wpiszecie ulgę. Możecie wpisać po równo (każde z was wpisuje 50% ulgi) albo ustalić proporcje (na przykład jedno z was wpisze 20% ulgi, a drugie 80%)

 

Co musisz przygotować ?

• PIT–37 albo PIT–36

• PIT/O

 

ULGA DLA MŁODYCH:

Są to przychody wolne od podatku dochodowego uzyskane ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

 

 

 

 

Podstawa prawna

Art. 27f i art. 21 ust. 1 pkt 140 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.)

 

 

 

Źródło: https://www.podatki.gov.pl

Ulga prorodzinna 2020

ulga na dzieci 2020

OMEGA24

Biuro rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

 

 

KONTAKT >