OMEGA24

 

Biuro Rachunkowe

 

Ubezpieczenia

 

 

księgowość Piaseczno
24 lipca 2019

 

16 lipca 2019 r. rząd przyjął nowy projekt ustawy  obniżającej podatek dochodowy z 18 do 17 procent. Ustawa zakłada również zmniejszenie PIT przez podniesienie kosztów uzyskania przychodów. 

 

 

 

Kogo dotyczy niższy PIT?

 

 

Ustawa zakłada obniżenie stawki podatkowej z 18 do 17 procent przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów ponad 85 528 zł. Celem zmian jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

Ustawa dopełnia zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziane w ustawie  z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; dotyczącej likwidacji podatku PIT dla młodych osób do ukończenia 26. roku życia. Ustawa dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została podpisana przez Prezydenta 24 lipca 2019 r. 

 

 

Z obniżki podatku PIT skorzystają wszyscy podatnicy, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Obniżka będzie więc dotyczyć osób, które swoje przychody uzyskują z umowy o pracę, z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenie), z działalności gospodarczej osób fizycznych (w tym również w formie spółek osobowych), z tytułu praw majątkowych  a także emeryci i renciści.

 

 

  Jak będzie wyglądać nowa skala podatkowa?

 

Konsekwencją obniżenia stawki podatku są zmiany w art. 27 ust. 1a ustawy PIT, który dotyczy kwoty zmniejszającej podatek (zmieniają się elementy wzoru, według którego jest ustalana wysokość kwoty zmniejszającej podatek dla określonej wysokości dochodów), a także zmiany w art. 32 ustawy PIT, który określa sposób poboru zaliczek na podatek przez zakłady pracy. 

 

 

Nowa skala podatkowa oraz kwota zmniejszająca podatek
będzie kształtować się w następujący sposób:

 


 1) Do kwoty 85 528,00 zł stawka podatku wynosi:            17 % minus kwota zmniejszająca podatek.

 

2)  Powyżej kwoty 85 528,00 zł stawka podatku wynosi:    14 539,76 zł + 32 % nadwyżki minus kwota                                                                                                 zmniejszająca podatek.


 

 

Bez zmian pozostanie wprowadzona w 2017 r. degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do
0 zł ) co oznacza, że kwota zmniejszająca podatek  maleje wraz ze wzrostem dochodów. W odniesieniu do dochodów uzyskanych od 2018 r. maksymalna wysokość kwoty zmniejszającej podatek odpowiada kwocie wolnej w wysokości 8 000 zł (1 440 zł ÷18%). Przy poborze zaliczek na podatek stosowana jest kwota zmniejszająca podatek, która odpowiada dochodowi w wysokości 3 089 zł (556,02 zł ÷18%).

 

 

Po zmianach kwota zmniejszająca podatek odliczana w zeznaniu rocznym będzie wynosić:

 

1) 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;

 

2) 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

 

834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

 

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

 

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:


525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej
od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł,

 

 

Przy obliczaniu zaliczek na podatek (od dochodów rocznych nieprzekraczających kwoty 85 528 zł) będzie stosowana kwota zmniejszająca podatek w wysokości 525,12 zł. Po obniżeniu stawki podatku, kwota w tej wysokości, odpowiada dochodowi 3 089 zł (525,12 ÷ 17%).

 

 

Obniżona stawka podatku (17%), będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W rozliczeniu rocznym za 2019 r. najniższa stawka podatku, o której mowa w skali podatkowej, będzie w dotychczasowej wysokości, tj. 18%

 

 

Koszty pracownicze

 

Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, określa zryczałtowane, kwotowe koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, zwane dalej „kosztami pracowniczymi”.

 

Projekt  ustawy zakłada obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Podwyższenie pracowniczych kosztów spowoduje automatyczne podwyższenie kosztów stosowanych do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy PIT), tj. z tytułu: pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

 

 

Obecnie koszty pracownicze wynoszą:

 

1)  111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1 335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

2) nie mogą przekroczyć łącznie 2 002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

3) wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1 668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,

4) nie mogą przekroczyć łącznie 2 502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

 

 

 Po zmianie przepisów koszty uzyskania przychodu będą wynosiły rocznie nie więcej niż: 

 

 3000,00 zł (250,00 zł miesięcznie) - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

 

3600,00 zł (300,00 zł miesięcznie)- w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

 

 4500,00 zł (375,00 zł miesięcznie)- w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

 

5400,00 zł (450,00 zł miesięcznie)-  w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

 

 

Przepisy dotyczące nowej (podwyższonej) wysokości kosztów pracowniczych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

 

Ile skorzystamy na obniżce PIT?

 

Nowe zmiany dotyczą obniżki podatku dochodowego z 18% do 17% oraz  dwukrotne zwiększenia kosztów uzyskania przychodu. Dzięki zmianom nastąpi zmniejszenie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego (czyli różnicy między pieniędzmi, które pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma).

 

Dzięki  wprowadzonym zmianom w PIT w porfelach osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dzieło, zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą a także rencistów i emerytów  zostanie więcej pieniędzy np.
przypadku osób otrzymujących w 2019 r. minimalne wynagrodzeniem za pracę, które obecnie wynosi 2250,00 zł, oszczędność w ciągu roku wyniesie 472,00 zł. 

 

 

 

 

 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2019 r.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

 

Od kiedy obniżenie PIT? 

PIT

OMEGA24

Biuro rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

 

 

KONTAKT >