OMEGA24

 

Biuro Rachunkowe

 

Ubezpieczenia

 

 

księgowość Piaseczno
25 kwietnia 2019

Od 4 maja 2019 r. zmienia się wzór świadectwa pracy.

 

W kwietniu 2019 r. została podpisana Ustawa z dnia 21 lutego r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych). Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 maja br. i zmienia 162 ustawy, w tym  m.in. Ustawę  z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy.

 

 

1. KATALOG DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH  W REKRUTACJI

 

Zmiana dotyczy katalogu danych osobowych jakie pracodawca może pozyskiwać w związku z podejmowaniem działań w procesie
rekrutacji a  także po zawarciu umowy o pracę.

 

A to oznacza, że od 4 maja 2019 r. zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy z dnia 21 lutego 2019 r. od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca może żądać podania danych osobowych obejmując:

 

 • imię (imiona i nazwisko

 • datę urodzenia;

 • dane kontaktowe wskazane  przez taką osobę

 • wykształcenie;

 • kwalifikacje zawodowe

 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

 

2. KATALOG DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH  OD PRACOWNIKA

 

Zmienia się również katalog danych jakich pracodawca będzie mógł żądać od pracownika. Oprócz danych osobowych wskazanych powyżej, zgodnie  z art. 221 § 3 Kodeksu pracy pracodawca będzie mógł żądać od pracownika również:

                                   

 • adresu zamieszkania;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku- rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • inne dane pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa prawna do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.                                                                                                             

 

Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie bądź od pracownika danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku pracy oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

 

 

3. NOWE ŚWIADECTWA PRACY

 

Jednym z obowiązków ciążących na pracodawcy jest sporządzenie świadectwa pracy. Od 4 maja br. pracodawca nie będzie mógł pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie oraz od pracowników danych osobowych w postaci imion ich rodziców i tym samym nie będzie mógł również wpisywać niniejszych danych do wydawanego świadectwa pracy.

 

W związku z powyższym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło do legislacji projekt rozporządzenia
z 4 kwietnia 2019 r.  korygujący pomocniczy wzór świadectwa pracy, będący załącznikiem do przedmiotowego rozporządzenia.

 

 

Poniżej przedstawiamy projekt pomocniczego wzoru świadectwa pracy:

 

                                                                                                                                                           

         WZÓR ŚWIADECTWA PRACY

                                                                              

Zmiana polega na usunięciu punktu dotyczącego imion rodziców pracownika oraz  redakcji objaśnienia zawartego w części pomocniczego wzoru świadectwa pracy, określonej jako Sposób wypełniania świadectwa pracy - w zakresie odnoszącym się do ust. 6 pkt 11 tego wzoru.
 

W uzasadnieniu do rozporządzenia MRPiPS wskazano, że zmiana ta polega na zastąpieniu sformułowania „na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia” określeniem „oraz stanowiska, na których te prace były wykonywane, przy uwzględnieniu treści § 1 ust. 2 - 4 tego rozporządzenia.

 

 

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY

 

 1. Nr REGON-PKD -

 stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny     

   

 2. Data -                      

w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy, zgodnie z § 7 ust. 1, 2, 4 i 4a rozporządzenia  Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 1289), pracodawca wskazuje datę, w której wystawia to świadectwo.

 

3. W ust. 1 -   

pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych  przepisami  art.231  Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi wskazuje również okres  jego zatrudnienia  u poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców) i wskazuje tego pracodawcę (tych  pracodawców), - pracodawca wskazuje adres zatrudnienia pracownika w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, a także okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie  wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy lub poprzednich stosunków pracy, zgodnie z art.  97 § 1 i 1Kodeksu pracy.

 

4. W ust. 4 lit. a -   

pracodawca wskazuje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 231 § 4 lub § 5, w art. 30 § 1, w art. 48 § 2, w art. 68.3, w art. 201 § 2 Kodeksu pracy lub w przepisach odrębnych. Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1 Kodeksu pracy:

 

 •  za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,
 • bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo art. 55 Kodeksu pracy, 
 • na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracownika -  pracodawca  wskazuje art. 1 albo art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach  rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2018 poz. 1969).

                                                               

5. W ust. 6:

 

w pkt 1  -

pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub  za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu  wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie  art. 167.2 Kodeksu pracy,        

                                             

w pkt 3 i 4 -   

pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski i rodzicielski tylko w przypadku, gdy pracownik ze  względu  na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy; w przypadku gdy pracownik  wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski - pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka,

 

w pkt 5 -               

w przypadku gdy pracownik wykorzystał więcej niż jeden urlop wychowawczy - pracodawca wskazuje odrębnie  urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka

 

 w pkt 11-             

pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. poz. 43, z późn. zm) - oraz  stanowiska, na których te prace były wykonywane, przy uwzględnieniu treści § 1 ust. 2-4 tego  rozporządzenia,     

                                  

w pkt 12-           

pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego urlopu albo innych uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze  u kolejnego pracodawcy,  wynikające  z przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy,

                                                                                                 

 w pkt 13-

pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w ustawie z  dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn.  zm).                               

             

 6. W ust. 8 pracodawca zamieszcza informację:

     

1)    o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania  stosunku pracy z powodu braku środków finansowych,

 2)     na żądanie pracownika:

 

a)     o wysokości i składnikach wynagrodzenia,   
b)     o uzyskanych kwalifikacjach,

c)     o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu  odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny,  o  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, przy czym   pracodawca,  uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.

 

Ministerstwo wyjaśnia, że  jeżeli w okresie pomiędzy dniem wejścia w życie  ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw  w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 a dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaistnieje konieczność wydania świadectwa pracy pracownikowi, od którego pracodawca zgodnie z wcześniejszymi przepisami zawartymi w art. 22 Kodeksu Pracy pozyskał dane osobowe obejmujące imiona rodziców, pracodawca w wydawanym w tym okresie świadectwie pracy nie powinien wypełniać punktu dotyczącego imion rodziców tego pracownika dlatego, że nie będzie już mógł pozyskiwać takich danych od nowozatrudnionych pracowników.

 

 

W projekcie rozporządzenia zaznaczono, iż wchodzi ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 

 


Podstawa prawna:

 

 

 1. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania   rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie   ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  DZ.U. 2019 poz. 730.
   

 2. Projekt rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie  świadectwa pracy.                        

 

 

 

Nowe świadectwa pracy

świadectwo pracy 2019

OMEGA24

Biuro rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

 

 

KONTAKT >