OMEGA24

 

Biuro Rachunkowe

 

Ubezpieczenia

 

 

księgowość Piaseczno

Zmiany w obszarze transportu lądowego

 

Zmiany dotyczyły:

 • inwestycji kapitałowych PLK SA oraz budowy i modernizacji przystanków kolejowych w łącznej kwocie 1,85 mld zł,

 • dofinansowania przez Fundusz Dróg Samorządowych inwestycji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3,8 mld zł,

 • przyspieszenia przekazywania środków budżetowych na inwestycje związane z infrastrukturą transportu lądowego.

Zmiana wpłynie na pobudzenie inwestycji infrastrukturalnych.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wydatki niewygasające

 

Proponowane rozwiązanie wydłuża czas do którego będzie można wydawać środki, które będą wskazane jako wydatki niewygasające. To jedno z wielu działań, które przeciwdziała społeczno – gospodarczym skutkom Covid-19.

Zasilanie środkami budżetowymi funduszu Wsparcia, program Maluch +

Zasilenie środkami budżetowymi Funduszu Wsparcia Policji dotyczy:

 • Policji,

 • Straży Granicznej,

 • Państwowej Straży Pożarnej,

 • a także Funduszu Solidarnościowego z uwagi na realizację Programu Maluch+.

 

Celem tych zmian jest umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych, związanych z polityką rządu. To m.in. pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania, wsparcie finansowe osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów

Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22 % i 7%

Z uwagi na epidemię COVID-19 nie zostały spełnione warunki, które pozwalają na obniżenie stawek VAT. Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w „Programie konwergencji Aktualizacja 2020”, niższe dochody podatkowe, a także wydatki na powstrzymanie epidemii, leczenie chorych, ochronę miejsc pracy i pracowników oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, doprowadzą do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego.

Przewidujemy, że powrót do niższych stawek VAT nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

 • jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa,

 • osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co wynika z tego, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa.

27 sierpnia 2020

Kolejne przepisy w celu przeciwdziałaniu skutkom COVID-19

 • Rada Ministrów 26 sierpnia 2020 projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID - 19.

 • Celem projektu jest ustabilizowanie budżetu państwa, umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu.

 

OMEGA24

Biuro rachunkowe

Ubezpieczenia

 

ul. Warszawska 21

05-500 Piaseczno

 

 

KONTAKT >